پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (554)

2-5-2-2- تخصیص منابع272-5-3- الگوریتم تسطیح منابع محدود272-5-4- روش برگس برای تسطیح منابع282-6- سابقه مطالعات صورت گرفته در زمینه کاربرد الگوریتم ژنتیک در موازنه زمان – هزینه و تسطیح و تخصیص منابع302-6-1- موازنه زمان – هزینه302-6-2- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (555)

کلمات کلیدی: توسعه و تقویت گردشگری، ابعاد فرهنگی (زبان، آداب و رسوم و اعیاد، ادیان و آیین ها، معماری آثار فرهنگی، تنوع قومی، ادبیات و شخصیت های اسطوره ای) ، استان ایلامفهرست مطالبعنوانصفحهفصل اول:کلیات تحقیق1-1 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (557)

1-9- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………151-9-1- روش اجرایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..151-10- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….151-10-1- قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….151-10-2- قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………15 سایت منبع 1-10-3- قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….161-11- جامعه و حجم نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………161-12- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………16 عنوان صفحه2- فصل دوم: ادبیات و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (558)

2-1-2-2) انواع خرید آنی212-1-2-3) عوامل مؤثر بر خرید آنی222-1-2-3-1) عوامل خارجی مؤثر بر خریدآنی232-1-2-3-2) عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی272-1-2-3-3) عوامل مهم شخصیتی مؤثر بر خرید آنی282-1-3) انگیزه لذتجوئی302-1-3-1) انواع انگیزه لذتجوئی332-1-4) آنیگرایی342-1-4) تجارت الکترونیک362-1-6) فروشگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (559)

H1c. مجاب شدن ناشی ازتبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است. H2a. تبلیغات بازیابی شده از حافظه در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (587)

3-3 متغیر های پژوهش593-4 فرضیات و مدل پژوهش613-5 جامعه پژوهش633-6 قلمرو پژوهش643-7 حجم نمونه و روش نمونه گیری :643-8 ابزار گردآوری اطلاعات653-9 روش گردآوری اطلاعات653-10 بررسی پایایی ابزار اندازه گیری663-11 بررسی روایی ابزار اندازه گیری673-12روش ادامه مطلب…

By 92, ago