2 – 2 – 2 . پیشینه تحقیق67
2 – 2 – 2 – الف . تحقیقات داخلی68
2 – 2 – 2 – ب . تحقیقات خارجی73
2 – 2 – 3 . مدل های رایج در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان83
2 – 2 – 3 – الف . مدل مسئولیت اجتماعی دیویس84
2 – 2 – 3 – ب . مدل سه بعدی مسئولیت اجتماعی کارول86
2 – 2- 4 . انتخاب مدل مفهومی پژوهش88
2- 2- 5. مدل مفهومی پژوهش و دلایل انتخاب آن94
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3- 1 . مقدمه97
3-2. نوع و روش تحقیق97
3- 3. جامعه آماری مورد مطالعه100
3-4. نمونه آماری و روش یا طرح نمونه‌گیری100
3-4- 1 . تعیین حجم نمونه102
3-5. روش گردآوری اطلاعات102
3-6 . تعریف عملیاتی متغیرها104
3- 7 . روایی و پایایی پرسشنامه108
3-7- 1. روایی108
3-7- 2. پایایی110
3-8.روش‌های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها112
3-9. آزمون های برازندگی مدل114
3-9-الف. شاخص های GFI و AGFI (اندازه های (LISREL115
3-9-ب. شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب RMSEA115
3-9-ج. آزمون مجذور کای، مجذور کای به درجه آزادی115
3-9-د. شاخص RMR یا RMSR116
3-9-ر. شاخص بنتلر- بونت یا شاخص نرم شدگی برازندگی116
3-9-ز. شاخص برازندگی تطبیقی CFI116
3-10. متغیرها و اندازه های مورد استفاده117
فصل چهارم: تحلیل آماری داده های پژوهش
4- 1. مقدمه120
4-2. آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی مصرف کنندگان121
4-2-1. جنسیت121
4-2-2 . سن122
4-2-3 . تحصیلات123
4-2-4. تأهل124
4-2-5. درآمد125
4-3. تحلیل عاملی اکتشافی126
4-3-1. تحلیل عاملی اکتشافی متغیر های برون زا126
4-3-2. تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای درون زا129
4-4. تحلیل عاملی تاییدی جهت اندازه گیری صحت متغیرهای مدل131
4-4-1. مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای برون زا131
4-4-2. مدل اندازه گیری مرتبه اول- متغیر های درون زا134
4-5. محاسبه امتیاز عامل ها139
4-5-1. بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و شاخص‌های آنها با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه آماری139
4-6. تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل- آزمون فرضیات اصلی تحقیق141
4-6-1. فرضیات مدل ساختاری141
4-6-2. نتایج آزمون فرضیات پژوهش143
4-7. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی145
4-8 . آزمون همبستگی152
4-9. تحلیل اهمیت-وضعیت شاخص های مرتبط با مفاهیم موجود در مدل153
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1. مقدمه161
5-2. تحلیل نتایج بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی162
5-2-1. جنسیت162
5-2-2. تحصیلات162
5-2-3. وضعیت تأهل162
5-2-4. سن162
5-2-5. درآمد163
5-3. آزمون های برازش مراحل مختلف تحلیل عاملی163
5-4. بررسی میزان همبستگی پارامترهای مدل164
5-5. نتیجه گیری از جداول ANNOVA166
5-6. بررسی فرضیات تحقیق168
5-6-1. مقایسه نتایج حاصل با پژوهش‌های ذکر شده در پیشینه تحقیق172
5-7. نتیجه گیری از ماتریس های وضعیت- اهمیت174
5-7-1. عملکرد مالی ادراک شده174
5-7-2. کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی174
5-7-3. مسئولیت اجتماعی ادراک شده174
5-7-4. وجهه ادراک شده175
5-7-5. ریسک ادراک شده175
5-7-6. اعتماد مصرف کننده176
5-7-7. وفاداری مصرف کننده176
5-8. نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها177
5-8-1. پیشنهادهایی بر اساس یافته های پژوهش178
5-8-2. پیشنهادها برای پژوهش های آتی181
5- 9. محدودیت‌های پژوهش182
فهرست منابع183
فهرست جداول
جدول 2 – 1 – 1. اصول نه گانه پایداری و مسئولیت پذیری سازمانی30
جدول 2 – 1 – 2 . مقایسه و طبقه بندی تئوری‌های مسئولیت اجتماعی سازمان64
جدول 2- 2 – 1. سابقه تحقیقات گذشته79
جدول 2 –2- 2. پشتیبان متغیرها88
جدول 2 –2- 3. پشتیبان فرضیات90
جدول 2-2-4. مقایسه مطالعات مرتبط و انتخاب مدل مفهومی پژوهش92
جدول3-1. سوالات پرسشنامه103
جدول 3-2. شکل کلی امتیازبندی پرسشنامه104
جدول 3-3. شاخص های مورد استفاده جهت عملیاتی نمودن متغیرها107
جدول 3-4. KMOو آزمون بارتلت متغیرهای برون زا110
جدول 3-5. KMOو آزمون بارتلت متغیرهای درون زا110
جدول 3-6. تعیین آلفای کرونباخ111
جدول 3-7. شاخص های نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهش116
جدول 4- 1. ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان121
جدول4-2. وضعیت سنی پاسخ دهندگان122
جدول 4-3. وضعیت تجصیلی پاسخ دهندگان123
جدول 4-4 . وضعیت تأهل پاسخ دهندگان124
جدول 4-5 . وضعیت درآمدی پاسخ دهندگان125
جدول 4-6. KMOو آزمون بارتلت127
جدول 4-7. اشتراکات اولیه127
جدول 4-8 . واریانس کل متغیرهای برون زا128
جدول 4-9. ماتریس چرخش یافته عاملی128
جدول 4-10 . KMO و آزمون بارتلت129
جدول 4-11 . اشتراکات اولیه129
جدول 4-12. ماتریس چرخش یافته نهایی130
جدول 4-13. ماتریس چرخش یافته نهایی پس از حذف سوالات غیر مرتبط130
جدول 4-14 . بار عاملی متغیرها132
جدول 4-15. شاخص های نیکویی برازش متغیرهای برون زا133
جدول 4-16 . همبستگی بین متغیرهای برون زا (آزمون بررسی وجود همبستگی)134
جدول 4-17. شاخص های نیکویی برازش متغیرهای درون زا136
جدول 4-18. بارعاملی متغیرهای پژوهش137
جدول 4- 19. همبستگی بین متغیر های درون زا138
جدول 4-20. نتایج آزمون میانگین جامعه آماری139
جدول 4-21 . شاخص‌های نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهش143
جدول 4- 22. خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیات144
جدول 4-23. اثرات غیر مستقیم متغیرهای مستقل پژوهش145
جدول 4-24. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب جنسیت145
جدول 4- 25. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب تحصیلات146
جدول 4-26. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب وضعیت تأهل148
جدول 4-27. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب سن149
جدول 4-28. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب درآمد151
جدول 4- 29. بررسی روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش با یکدیگر153
جدول 4-30 . ماتریس اهمیت – وضعیت154
جدول 4-31. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های عملکرد مالی ادراک شده154
جدول 4-32. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های کیفیت ادراک شده بیانیه‌های اخلاقی155
جدول 4-33. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های مسئولیت اجتماعی ادراک شده156
جدول 4-34. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های وجهه ادراک شده156
جدول 4-35. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های ریسک ادراک شده157
جدول 4-36. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های اعتماد مصرف کننده158
جدول 4-37. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های وفاداری مصرف کننده159
جدول 5-1. نتایج آزمون های برازش مراحل مختلف مدل پژوهش163
جدول 5-2. همبستگی متغیرهای برون زا164
جدول 5-3. همبستگی متغیرهای درون زا164
جدول 5-4. خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیات171

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 5-5. مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش‎های مشابه172
فهرست اشکال و نمودارها
شکل شماره 1- 1. مدل مفهومی پژوهش(استانالند ، لوین ، مورفی (2011 ))……………………………………………11
شکل 2 – 1 – 1 . کل فرایند مصرف…………………………………………………………………………………………………………….37
شکل شماره 2- 1 – 2 – ماتریس ادراک خرید پایدار…………………………………………………………………………………42
شکل 2 – 2 – 1. مدل کیث دیویس…………………………………………………………………………………………………………..85
شکل شماره 2 – 2 – 3. مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………..95
نمودار 4-1. ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………….122

نمودار 4-2. وضعیت سنی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………….123
نمودار 4-3 . وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..124
نمودار4-5. وضعیت درآمدی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………126
نمودار 4-6. مدل در حالت تخمین استاندارد …………………………………………………………………………………………….132
نمودار 4-7. مدل در حالت ضرایب معناداری……………………………………………………………………………………………..133
نمودار 4-8 . مدل معادلات ساختاری متغیرهای درون زا در حالت تخمین استاندارد……………………………. 135
نمودار 4-9. مدل معادلات ساختاری متغیر‌های درون زا در حالت ضرایب معنی‌داری……………………………..136
نمودار4-10 . مدل معادلات ساختاری در حالت ضرایب معناداری…………………………………………………………….142
نمودار 4-11. مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………….142
1-1.مقدمه
رفتار مصرف کننده شامل فرآیندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد از فعالیت های مربوط به خرید و مصرف وجود دارد. عوامل متعددی بر رفتار مصرف کننده (چه در فرآیند خرید وچه در مصرف) تأثیر می گذارند. مهم ترین این عوامل عبارتند از: عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهی، عوامل روانی و فردی، عوامل موقعیتی و عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی (روستا، ابراهیمی و ونوس،1375،ص117) .
همانطورکه گفته شد یکی از عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده، عوامل روانی و فردی است که این عامل خود متشکل از فاکتورهای گوناگونی از قبیل: انگیزه، ادراک، یادگیری، شخصیت، تلقیات و… می باشد. در میان این فاکتورها ادراک نقش و تأثیر قابل توجهی بر رفتار مصرف‌کننده دارد . ادراک1 فرایندی است که در طی آن فرد از طریق گزینش، سازماندهی و تفسیراطلاعات، تصویری با معنا از جهان خلق می‌کند ( روستا، ابراهیمی و ونوس، 1375، ص122) .
مصرف کننده برای سازمان اهمیت بسیار زیادی دارد. مفهوم بازاریابی دلالت بر این عقیده دارد که : صنعت، فرایند رضایت مشتری است نه فرایند تولید کالا. یک صنعت با مصرف کننده و نیازهایش شروع می شود نه به وسیله حق امتیاز و مهارت فروش و… همچنین یک سازمان زمانی می تواند به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواسته های مصرف کننده را با درکی صحیح و جامع از طرف مقابلش (مشتری) برآورده کند که این اهمیت مطالعه مصرف کننده را نشان می دهد (سی موون،صالح اردستانی،1381،ص 20).
مصرف کنندگان سازمان ها را ازجنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داده و ادراک می کنند، یکی از این جنبه ها منظر مسئولیت پذیری اجتماعی2 است.
تعریف ابتدایی مسئولیت اجتماعی سازمان که ازسوی بنیان‌گذارآن ارائه شده، عبارتست از: «تأثیرات سازمان بر جامعه». به عبارت دیگر، مدیر باید کلیه فعالیت هایش را درضوابط و شرایط جامعه ببیند و نسبت به تأثیرات فعالیت هایش در نظام جامعه مسئول باشد ( Carroll C Buchholts, 2005).
پس از گذشت دهه های متمادی از طرح ادبیات مسئولیت اجتماعی سازمان، هنوز تعریفی که مورد توافق صاحب نظران باشد ارائه نشده است (Kakabadse K Rozuel, 2007 ). با مرور ادبیات مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان می توان گفت یکی از دلایل نبود این وفاق، درحال توسعه و منبسط شدن مفاهیم مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان و رشد مفاهیم جدیدی است که نوعی آشوب و همپوشانی را موجب شده و شفافیت در مفهوم را کاهش داده است (Godfrey G Hatch, 2007) .این آشفتگی تا جایی ادامه یافته است که به اعتقاد «والند وهیدی» مسئولیت اجتماعی سازمان مقوله ای فازی است که اغلب به صورت تبادل با سایر مفاهیم از قبیل اخلاق کسب وکار، شهروند سازمانی، طرز حاکمیت سازمان، پاسخگویی و پایداری سازمان تعریف می شود (Valand V Heide, 2005). با این وجود تمامی تعاریفی که از مسئولیت اجتماعی سازمان ارائه شده یک پیام ساده دارند و آن این است که: «کسب وکار از بستر جامعه جدا نیست» ( Holme o Watts, 2000). ازاین روکل سازمان تعهدات ومسئولیت هایی درقبال جامعه دارند که فعالیت ها، خروجی ها و نتایج آنها باید توأم با مسئولیت پذیری و مقوم تعهدات اجتماعی آنها باشد (Valand & Heide, 2005).
مسئولیت پذیری اجتماعی با ورود خود یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را به همراه می آورد که بر اساس آن، سازمان ها اقدام به انجام فعالیت هایی می کنند که وضع جامعه را بهتر کرده و از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می شود، پرهیز می کنند. از این رو می توان گفت مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم‌گیران برای انجام اقداماتی است که علاوه برتامین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشند (خلیلی عراقی، یقین لو،1384). نهایتاً پاسخ‌گویی اجتماعی به توان و ظرفیت سازمان در جهت عمل و اقدام به خواسته ها و انتظارات جامعه اشاره دارد (Robbins & Coulter,2007 ).
از ویژگی‌های عمده مسئولیت پذیری اجتماعی این است که کلیه طرف‌های ذی نفع باید مورد توجه قرار گیرند. مفهوم طرف‌های ذی‌نفع – گروه‌هایی از مردم که به نحوی بر سازمان و فعالیت‌های آن تأثیر می‌گذارند و یا تحت تأثیر اقدامات سازمان قرار می‌گیرند- در سازمان‌های مختلف با هم تفاوت دارد (Robbins & Coulter, 2007). با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی درسازمان، توجه بیشتری به ارضای خواسته های طرف‌های ذی‌نفع در سازمان معطوف می شود و ذی‌نفعان امکان بقای سازمان در بلند مدت را فراهم می‌آورند که این امر به صرفه جویی در هزینه ها و هم‌افزایی منتهی می‌شود (گروه کارشناسان ایران، 1386، ص12). سازمان‌های متعالی به عنوان سازمان‌های مسئول، با شفاف سازی و پاسخگویی مناسب در قبال عملکرد خود، رویکردهای اخلاقی اتخاذ می‌کنند تا رضایت کلیه ذی‌نفعانشان را تامین کنند (مشبکی و بختیاری ،1390،ص 2) .
1 – 2 . بیان مساله تحقیق
درچند سال اخیر جهش تازه ای درخصوص تمایل به مسئولیت اجتماعی و عملکرد اخلاقی در میان جوامع دانشگاهی و انواع سازمان‌های تجاری، دولتی و غیردولتی به وجود آمده است ,2009)Secchi).گسترش حجم مطالعات نظری وکاربردی با موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و اهمیت این موضوع به قدری افزایش یافته است که برخی صاحب‌‌‌نظران مدعی شده اند الگوی جدیدی در مدیریت در حال ظهور است که محور اصلی آن مسئولیت سازمان در قبال ذی‌نفعان متعدد است (Valand & Heide,2005) .
سازمان ها مجبورند الزامات اخلاقی و عملی را به کار بگیرند تا بتوانند از طریق فعالیت کردن در جهت رفتار مطلوب، هنجارها وخواسته های ذی نفعان، اهداف خود را پیش برند. درحالیکه محققان پیشین بیان کرده‌اند که بقای بلند مدت سازمان زمانی تضمین می شود که سازمان نسبت به منافع ذی نفعان واکنش نشان دهد و توجه کمتری به اثرات اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر مصرف کنندگان و ادراکات آنها از سازمان داشته باشد، «فوکاکاوا3» بر اهمیت ادراکات ذی نفعان نسبت به پیگیری شرکت از استانداردهای اخلاقی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان تاکید کرده و توجه سازمان را به ذی‌نفعان بیرونی خود (اعم از جامعه) جلب می کند (Stanaland et al,2011).
سازمانها برای آنکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده یا بهبود بخشند به نحوی که باعث ادامه بقای آنها و موفقیتشان درکار بشود، لازم است که به مسئولیت اجتماعی شان توجه لازم را داشته باشند. بدیهی است چنانچه به این عمل تن در ندهند و مسئولیت اجتماعی خود را نادیده انگارند، جامعه به نحوی دامنه فعالیتشان را محدود خواهد کرد. به عبارت ساده تر اگر سازمانها به مسئولیت اجتماعی شان عمل نکنند، دولت با اتخاذ تصمیمات و تصویب قوانین، به نحوی سازمانها را مجبور می کند که به این مهم عمل کنند. کما اینکه اگر سازمانها داوطلبانه در جهت مسئولیت پذیری اجتماعی قدم بردارند، ازچهره مطلوبی در جامعه برخوردار خواهند شد (احمدرضا قاسمی،1374،ص15). «پیتر دراکر4» در این رابطه می‌گوید: «سازمانهای خصوصی به منظورحفظ مشروعیت کامل و باقی ماندن به عنوان یک موسسه خصوصی باید قبول کنند که نقش و وظیفه عمومی نیز دارند» ( الوانی،1384،ص418) .
متاسفانه مسئولیت اجتماعی در کشور ما آنطور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و بسیاری از سازمان‌های ما نسبت به این موضوع آگاهی ندارند. با این وجود در چند سال اخیر تلاش هایی توسط چندین شرکت من جمله گروه تولیدی پاکشو، در جهت مسئولیت پذیری اجتماعی صورت گرفته است. از این رو در این پژوهش تلاش شده است اقدامات مسئولانه گروه پاکشو را بررسی نموده و ادراکات مصرف کننده را از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی پاکشو مورد سنجش قرار دهیم. اال او چیلات

1 – 3 . اهمیت وضرورت تحقیق
امروزه لازم است مدیران سازمان ها از جزنگری نسبت به اهداف سازمانی خود دست بردارند و اهداف جامعه را به عنوان راهنمای خود در تلاش هایشان مورد توجه قرار دهند . از این رو باید بین سازمان ها و اهدافشان با جامعه پیوند برقرار شود و در منشور هر سازمانی اهداف اجتماعی سر لوحه امور قرار گیرد چرا که مسئولیت اجتماعی موجب افزایش درآمد و سودآوری سازمان شده، شهرت و اعتبار سازمان را بهبود بخشیده و فرصت های جدیدی برای رشد و توسعه سازمان، مشارکت های جدید میان سازمان ها و حتی مشتریان جدید را فراهم می آورد (چاوش باشی،1389).
جامعه از سازمان ها انتظار دارد که با مسئولیت اجتماعی واقعی عمل کنند. در واقع تقاضاهای جامعه پیچیده و جو اقتصادی به طور کامل در این جهت است که از سازمان‌ها انتظار می‌رود مسئولیت اجتماعی را به معنای گسترده ای درارزش‌ها و فعالیت‌های روزانه شان منظوردارند ( Newstram & Davis, 2007, p83). ظهور معاونت حفظ محیط زیست در بعضی ازسازمان‌ها یکی از شواهد این واقعیت است. «کیت دیویس5» نظریه پرداز معروف مدیریت این امر را به بهترین وجه خلاصه می‌کند: «جامعه ازکسب وکارها و همچنین از همه نهادهای عمده می‌خواهد که مسئولیت اجتماعی مهمی را عهده دار شوند» (گروه کارشناسان ایران، 1386). مسئولیت اجتماعی نشان بارز یک سازمان کمال یافته جهانی است. کسب و کاری که در این خصوص تردید کند یا تصمیم بگیرد که وارد عرصه مسئولیت اجتماعی نشود، ممکن است که خود را در وضعیتی ببیند که رفته رفته مورد خشم مشتریان در جامعه واقع شود (Davis & Frederick,1994).
سازمانی که دارای مسئولیت اجتماعی است، همه چیز را متفاوت می بیند و به فراسوی آنچه که متعهد است نظردارد و نیازهای اجتماعی را که می تواند به بهبود وضعیت جامعه کمک کند وجهه همت خود قرار می‌دهد. در واقع مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مقصدکسب و کار به ورای انجام تعهدات اقتصادی وقانونی اطلاق می شود که سازمان امورصحیح را به طریقی محقق سازد که برای جامعه مفید وخوب هستند (Buccholz,1998). مطالعه موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی به دلایل متعددی دارای اهمیت می باشد که به اهم این دلایل اشاره می شود :
* تصمیمات مدیران در بخش‌های مختلف جامعه تأثیرات عمیق می‌گذارد، بنابراین توجه مدیران به مسئولیت اجتماعی شان در زمان اتخاذ تصمیم اهمیت زیادی دارد تا از تحمیل خسارت به جامعه جلوگیری شود.
* چنانچه افراد، گروه ها، سازمان‌ها و موسسات جامعه خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحران‌های مختلف مسئول دانسته و درحل آنها تلاش کنند، بسیاری از بحران‌ها در زمان کوتاه حل شده و جامعه ای سالم وآرام به وجود می‌آید .
* سازمان‌ها برای حفظ و بهبود جایگاه خود در جامعه باید به مسئولیت‌های اجتماعی شان توجه کرده تا جامعه دامنه فعالیت‌های آنها را محدود نکند و از مشروعیت در جامعه برخوردار باشند (الوانی،1377، ص21).
بسیاری از سازمان ها به نحو فزاینده ای از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته اند و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب وکار و فعالیت‌های مدیریتی خود، می‌توانند تأثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و در ضمن شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند. این سازمان‌ها با پیروی از این روش نه تنها برای امروز خود سود تولید می‌کنند، بلکه موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می‌کنند (گروه کارشناسان ایران،1387).
«پاکشو» نیز به عنوان یکی از هلدینگ‌های برتر کشور، از اهمیت مسئولیت اجتماعی غافل نبوده و از همان سال‌های آغازین شروع فعالیت، رفتارهای اخلاقی و مسئولانه را سر لوحه امور خود قرار داده است. گواه این ادعا، ایده اولیه گروه برای تأسیس (در سال 1351) می‌باشد که هدف گروه افزایش اشتغال در کشور بوده تا بدین وسیله بتوانند معضل بیکاری را که رنج، فقر و عدم اعتماد مردم را به همراه دارد، تا حد بضاعت خود از بین ببرند. مؤسسان این گروه صنعتی، همواره ارزش‌های معنوی و اخلاقی را رعایت کرده و بر این باورند که اصول اخلاقی، معنوی و کیفی در روابط اقتصادی می‌تواند بازتاب‌های مادی و کمی چندی داشته و تأثیرات بی بدیلی در کسب و کار اقتصادی بر جای نهد. در باب اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی برای گروه پاکشو می توانیم به مأموریت گروه و فلسفه وجودی آن اشاره کنیم. پاکشو در بیان ماموریت خود آورده است (www.pakshoo.com) :
«همانا رسالت ما ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و ارزش برتر با تکیه بر کارکنان با انگیزه و نوآوراست که این محصولات باعث بهبود زندگی مشتریان و مصرف‌کنندگان ملی و بین المللی و ارتقا سطح رفاه کارکنان شده؛ به گونه‌ای که همگان ما را با رشد پایدار، رهبری بازار، برندهای قابل اعتماد و تعهد به ارزش‌های اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی بشناسند. از اینکه جامعه ما را به‌عنوان شرکتی معتبر، استقبال‌کننده از تغییر و تحول، چابک، پویا، کارآفرین و ارزش‌گذار به حقوق اجتماعی می‌شناسد به ‌خود می‌بالیم و به راه دراز باقیمانده و مسئولیت‌های اجتماعی سنگین خود نیز واقفیم» (www.pakshoo. Com).
از این رومدیران شرکت پاکشو درصدد برآمدند تا با انجام طرح های پژوهشی مختلف، تاثیر اقدامات مسئولانه اجتماعی خود را بر مصرف کنندگان آزمون نموده و اطمینان حاصل نمایند که مسئولیت اجتماعی بیشتر سازمان منجر به بهبود ادراکات مصرف کننده از سازمان شده و وفاداری، اعتماد و… مصرف کننده را به همراه دارد.
1 – 4 . اهداف تحقیق
اهداف اصلی پژوهش :
* شناسایی نحوه اثر‌گذاری عملکرد مالی سازمان بر ادراکات مصرف کننده ازمسئولیت اجتماعی
* شناسایی نحوه اثر‌گذاری کیفیت بیانیه‌های اخلاقی سازمان برادراکات مصرف کننده ازمسئولیت اجتماعی
اهداف فرعی :
– شناسایی تأثیر مسئولیت اجتماعی ادراک شده بر وجهه ادراک شده سازمان
– شناسایی تأثیر مسئولیت اجتماعی ادراک شده بر اعتماد مصرف کننده
– شناسایی تأثیر مسئولیت اجتماعی ادراک شده بر وفاداری مصرف کننده
– شناسایی ارتباط وجهه ادراک شده از سازمان با مخاطره ادراک شده توسط مصرف کننده
– شناسایی ارتباط بین اعتماد مصرف کننده و مخاطره ادراک شده توسط مصرف کننده
5-1. سؤال‌های تحقیق
پرسش‌هایی که این پژوهش در صدد یافتن پاسخ مناسب برایشان می‌باشد، عبارتند از:
1-1. آیا عملکرد مالی ادراک شده با ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی سازمان به طور مثبت در ارتباط است ؟
2-1. آیا کیفیت ادراک شده بیانیه‌های اخلاقی با ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت در ارتباط است ؟
3- 1. آیا ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت با وجهه ادراک شده شرکت در ارتباط است ؟
4- 1. آیا ارزیابی مصرف‌کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت با اعتماد مصرف کننده درارتباط است؟
5- 1. آیا ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت با وفاداری مصرف کننده در ارتباط است ؟
6- 1. آیا ارزیابی مصرف کننده از وجهه ادراک شده سازمان به طور منفی با مخاطره ادراک شده در ارتباط است ؟
7-1. آیا اعتماد مصرف کننده نسبت به یک شرکت به طور منفی با مخاطره ادراک شده در ارتباط است؟
1-6. فرضیه های تحقیق
فرضیه‌هایی که محقق در این پژوهش درصدد آزمون آنها برآمده به ترتیب زیر می‌باشد:
1. بین عملکرد مالی ادراک شده و ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
2. بین کیفیت ادراک شده بیانیه‌های اخلاقی و ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
3. بین ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت و وجهه ادراک شده شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
4. بین ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت و اعتماد مصرف کننده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
5. بین ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مصرف کننده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
6. بین ارزیابی مصرف کننده از وجهه ادراک شده شرکت و مخاطره ادراک شده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
7. بین اعتماد مصرف کننده نسبت به یک شرکت و مخاطره ادراک شده مصرف کننده از محصولات آن شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
1 – 7 . مدل مفهومی پژوهش
رابطه بین سازمان و فعالیت های آن از یک سو و بین سازمان و جامعه از سوی دیگر، موضوعی دیرینه است که همواره در میان پژوهشگران سازمان و علم الاجتهاد مورد بحث و تبادل نظر بوده است. اما این رابطه به شکل امروزی که ازآن به عنوان مسئولیت اجتماعی سازمان یاد می شود، ازدهه 1950 آغاز شد. دراین دهه پژوهشگران، آزمون و تحلیل مفاهیم و نظریه‌های مرتبط با مسئولیت‌های سازمان را در قبال جامعه آغاز کردند و مسئولیت های اجتماعی کسب وکار را به طور کلی، مسئولیت اجتماعی سازمان نامیدند( Van & Eupen 2010). با افزایش مطالعات پیرامون این موضوع، به تدریج رویکردهای مختلف در حوزه مسئولیت اجتماعی شکل گرفت و مدل های چندی نیز توسط پژوهشگران مختلف ارائه شد. این مدل ها به دنبال شناسایی عواملی بودند که موجبات اقدام در جهت مسئولیت اجتماعی را در سازمان فراهم می آوردند. همچنین برخی دیگر به دنبال مطرح نمودن اثرات مسئولیت اجتماعی سازمان بر جامعه و محیط پیرامون بوده اند.
با توجه به تنوع مدل های مطرح شده توسط پژوهشگران متفاوت، انتخاب مدل پژوهش در ابتدا امری دشوار می نمود. از این رو چارچوب های مختلفی درحوزههای موضوعی مشابه با موضوع این تحقیق مطالعه شد و مدل های متفاوتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. از آنجاییکه ما به دنبال شناسایی الزامات و مقدماتی جهت پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سازمان بوده ایم و از طرفی تاثیر این اقدامات (در صورت لحاظ کردن مسئولیت اجتماعی توسط سازمان) بر مصرف کنندگان برای ما اهمیت زیادی داشت، می بایست مدلی برگزیده می شد که تمام این جوانب در آن لحاظ شده باشد. پس از بررسی چندین مدل مختلف، در نهایت مدل مفهومی زیرکه توسط andnalSta.S.J Andrea , Murphy ., Patrick. E, Lwin May. O. درسال 2011 ارائه شده است، به دلیل انطباق پذیری بالا با هدف پژوهش حاضر به عنوان مبنای کار در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفت .
شکل شماره 1- 1. مدل مفهومی پژوهش(استانالند ، لوین ، مورفی (2011 ))
1 – 8 . روش تحقیق
پژوهش حاضراز نظر گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی میباشد: از این جهت توصیفی است که درصدد توصیف متغیرها، شرایط و پدیده های تأثیرگذار بر روی رابطه میان متغیرهای : الزامات و مقدمات مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکتی و نتایج حاصل از مسئولیت اجتماعی ادراک شده میباشد. همچنین از آن روکه داده های مورد نیاز با استفاده از روش نظرسنجی نمونه به جهت بررسی توزیع ویژگی‌های جامعه حاصل شده است، پیمایشی است که در تحقیق پیمایشی از روش های مقطعی استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده زیرا سایر سازمان ها (بلاخص سازمان‌هایی که تعامل نزدیکی با مصرف کننده دارند) از این یافتهها برای ارزیابی و شناسایی جنبه های مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان برادراکات مصرف کننده استفاده می کنند .
همچنین جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی از روش کتابخانهای استفاده خواهد شد .
فرضیات این پژوهش با استفاده از نتایج مدل یابی معادلات ساختاری آزمون خواهد شد. برای تایید ارتباط مثبت بین مسئولیت پذیری اجتماعی و وجهه شرکت از مدل معادلات ساختاری (SEM) و برای آزمون مدل پیشنهادی از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) استفاده می شود. روش تحلیل عاملی برای پی بردن به متغیرهای زیربنایی به کار برده شده و داده های اولیه این روش ماتریس همبستگی بین متغیرها است. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک نیرومند چند متغیری است و تمرکز اصلی خود را بر متغیرهای مکنونی قرار میدهد که خود معلول متغیرهای مشهود دیگری هستند .
1 – 9 . قلمرو تحقیق
1 – 9 – 1 . از نظر زمانی : داده های این تحقیق از نظر زمانی در تابستان سال 1392 جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
1 – 9 – 2 . از نظر مکانی : داده های این تحقیق از میان مصرف کنندگان محصولات پاکشو در شهر تهران جمع آوری شده است. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی ساده استفاده و جامعه بر اساس حوزه جغرافیایی به 5 طبقه (مصرف‌کنندگان محصولات پاکشو ساکن شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر تهران) تقسیم شده است.
1 – 9 – 3 . از نظر موضوعی : این تحقیق از نظر موضوعی به شناسایی تأثیرالزامات و پیامدهای مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان بر ادراکات مصرف کننده پرداخته و در حوزه مطالعات رفتار مصرف کننده قرار میگیرد.
1 – 10 . تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق
1 – 10 – 1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی :
* بازاریابی شرکتی : به آن دسته از فعالیت هایی می پردازد که باعث تسهیل مبادلاتی می شوند که در برگیرنده محصولات و مشتریان در بازارهای شرکتی هستند. بازارهای شرکتی تمام سازمان هایی را در بر می گیرد که کالاها وخدماتی را می‌خرند تا از آنها برای استفاده در تولید دیگر محصولات و خدمات که به دیگران فروخته، اجاره داده یا عرضه می شوند، استفاده کنند (marketing management Blogfa.com) .
* مسئولیت اجتماعی شرکت : عبارتست از «تأثیرات سازمان بر جامعه». مدیر باید کلیه فعالیت هایش را در ضوابط و شرایط جامعه ببیند و نسبت به تأثیرات فعالیت هایش درنظام جامعه مسئول باشد( Carroll C Buchholts, 2005 ). همچنین می توان گفت مسئولیت اجتماعی سازمان مجموعه فرآیندهایی است که موجب بهبود و افزایش رفاه و آسایش جامعه می شود.
* بیانیه های اخلاقی : سیاست های اخلاقی سازمان که به دقت طراحی شده و به صورت مکتوب درآمده است. در واقع بیانیه های اخلاقی روش ها و رویه هایی هستندکه انسان را وادار می کنند تا از مرحله تئوری پردازی اخلاقی به مرحله اقدام و اجرا برسد (اکبریان،1388) .
* ذی نفعان : گروه هایی هستند که به طور مستقیم بر سازمان اثر می گذارند و اقدامات سازمان نیز بر آنها تأثیردارد. ذی‌نفعان سازمان دو دسته اند: کارکنان و سهام‌داران به عنوان گروه‌های ذی نفع داخلی به حساب می آیند، درحالیکه عده ای هم مثل مشتریان، رقبا، دولت و… گروه‌های ذی‌نفع خارجی تلقی می شوند (افقهی فریمانی،1387،ص 265) .
1 – 10 – 2 . تعاریف مفهومی متغیرها
* مسئولیت اجتماعی ادراک شده: ارزیابی و ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی سازمان (Stanaland et al, 2011) .
* وجهه ( شهرت) ادراک شده شرکت: شهرت سازمان عبارت است از ادراک وارزیابی کلی ذی‌نفعان از شرکت درطول زمان. این ارزیابی از تجربه مستقیم ذی‌نفعان ازشرکت، ارتباط شرکت که حاوی اطلاعاتی از آن باشد و مقایسه این اطلاعات با عملکرد سایر رقبا شکل می گیرد ( Stanaland et al, 2011) .
* مخاطره ادراک شده: احتمال میزان مخاطره آمیز بودن محصول یا خدمت برای شخص. محققان رفتار مصرف کننده، اغلب ریسک (مخاطره) ادراک شده را به عنوان ادراک مصرف کننده در مورد عدم اطمینان و نتایج معکوس بالقوه خرید یک محصول و یا سرویس تعریف کرده اند (Littler&Melanthioue, 2006).
* اعتماد مصرف کننده: تمایل مصرف کننده به اطمینان کردن به یک شریک تجاری که قابلیت اعتماد دارد، از این رو مصرف کننده انتظار دارد که در رفتار فرصت طلبانه درگیر نشود (et al,2011 Stanaland). اعتماد شبیه کاهش دادن ادراک مصرف کننده از ریسک همراه با رفتار فرصت طلبانه ای است که از جانب فروشنده بروز می کند. در نتیجه انتظار می رود اعتماد مصرف کننده به سازمان با ریسک ادراک شده در تقابل باشد (Murphy,2007) .
* وفاداری مصرف کننده: میزانی که مشتری نسبت به یک محصول (مارک) خاص نگرش مثبت دارد، میزان پایبندی او به محصول (مارک) مزبور و قصد ادامه خریدآن درآینده (Stanaland et al, 2011) . «ریچارد اولیور» مفهوم وفاداری را به این شکل تعریف می کند : «حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به طور مستمر در آینده ، به رغم اینکه تأثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی به صورت بالقوه می تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود» (Oliver,1997) .
* ادراک مصرف کننده: ادراک مصرف کننده، فرآیندی است که در طی آن فرد (مصرف کننده ) در معرض
اطلاعات قرار گرفته ، به آن توجه کرده، آن را فهمیده و تفسیرمی کند (روستا و دیگران،1375،ص117).
* کیفیت بیانیه های اخلاقی ادراک شده: نحوه ادراک وارزیابی مصرف کننده از بیانیه های اخلاقی سازمان (Stanaland et al, 2011).
* عملکرد مالی ادراک شده: ادراک مصرف کننده از عملکرد مالی شرکت (Stanaland et al, 2011).
بخش اول : مبانی نظری
2 – 1 – 1 . مقدمه
تا پیش از دهه 1960 بحثی پیرامون مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مورد تأکید نبود و از آن سال‌ها است که بحث پیرامون این موضوع و اهمیت آن در سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شکل گرفته است. بنیان اولیه این بحث از زمانی آغاز شد که جوامع بر اثر پیشرفت‌های تکنولوژیکی و علمی با محصولات و دست ساخته‌هایی رو به رو شدند که به نوعی حیات زیست بشر را با خطرهای جدی مواجه می کرد. در دهه آخر قرن نوزدهم و با انتقال این جوامع از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی، شرکت‌ها و صنایع بزرگ شکل گرفته و روز به روز گسترده تر و پیچیده تر شدند. با رشد این سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که اثرات قابل ملاحظه ای بر جامعه و محیط می گذارند، توجه جامعه به ضرورت مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشتر معطوف شد (رسولی، 1389) .
شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در درون یک ساختار و نظام اجتماعی به مثابه یک خرده نظام اجتماعی عمل می کنند و در یک دور نمای گسترده ، نوعی وابستگی متقابل به یکدیگر را به نمایش می گذارند. اهمیت این موضوع از آنجا آشکار‌تر می‌شود که امروزه از 100 اقتصاد برتر دنیا 51 عدد آنها را شرکت‌ها تشکیل می‌دهند . به عبارت دیگر تعداد زیادی شرکت و بنگاه چند ملیتی وجود دارند که تأثیر آنها بر اقتصاد جهانی از اکثر کشورهای در حال توسعه بیشتر است. شرکت‌هایی چون جنرال موتورز6 در رده بیست و سوم اقتصاد جهانی، وال مارت7 در رده بیست و پنجم جهانی، اکسون موبیل8 در رده بیست و ششم جهانی و رویال داچ شل9 در رده چهل ششم جهانی و کشور ایران در رده چهل و پنجم جهانی قرار دارند. همین رتبه بندی مشخص می‌کند که اقدامات و فعالیت‌های شرکت‌ها تا چه اندازه می‌تواند برکیفیت زندگی اجتماعی و مسائل زیست محیطی در همه جای دنیا تاثیر بگذارد ( امیدوار ، 1387) .
تشدید نابسامانی‌ها در محیط زیست جهانی همچون افزایش دمای کره زمین، کاهش ضخامت لایه ازن، کاهش تنوع گونه‌های حیات (تنوع گونه‌های بیولوژیک) و غیره به ناچار تمامی جوامع را به چالشی جهانی وا داشته است و به طور الزام آوری باعث شده نگرش «زمین خانه عمومی ما است» شکل بگیرد. اکنون همه جوامع، انسان‌ها و سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موظف هستند تا از بروز بی نظمی در این خانه عمومی و تخریب بنیادهای آن جلوگیری کنند. در این میان مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های صنعتی و تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است (رسولی ، 1389) .
به طور کلی موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیر دولتی، جنبش‌های اعتراضی علیه قدرت شرکت‌ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه، گسترش شرکت‌های سهامی عام و رسوایی‌های مالی و اخلاقی شرکت‌های بزرگ تبدیل به پاردایم مسلط و غالب در فضای اداره شرکت‌ها شده است. افکار عمومی به ویژه در جوامعی که در آنها دیدگاه‌های برنده – برنده جا نیفتاده، بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه داران را کسانی می‌پندارند که برای سود بیشتر به ضرر جامعه و مصرف کنندگان عمل می کنند. بدین شکل هر روزه بر تعداد کسانی که بر نظارت و کنترل شرکت‌های بزرگ بر زندگی بشری اعتراض دارند، اضافه می‌شود. در میان مردم عادی، شک و سوء‌ظن نسبت به عملکرد شرکت‌ها بالا گرفته و مردم مشروعیت ارزش‌های مادی که هدایت کننده زندگی مدرن است را به زیر سؤال برده‌اند. نگرانی مردم این است که شرکت‌ها نسبت به اعمال، برنامه ریزی‌ها و سیاست‌های خود به جامعه جهانی پاسخگو نیستند. فعالان طرفدار محیط زیست، گروه‌های حقوق بشر، اتحادیه‌های تجاری و بسیاری از شهروندان آگاه و هوشیار خواستار آن هستند که شرکت‌ها نسبت به مردم پاسخگو باشند. اکنون گروه‌های مختلف اجتماعی در این زمینه با یکدیگر هم عقیده شده اند که شرکت‌ها باید در خدمت رفع نیازهای مردم باشند نه مردم در خدمت برآوردن نیازهای شرکت‌های بزرگ ( امیری و مطهری، 1389). در دو دهه اخیر بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه گذاران برای جبران این فضای ظن نسبت به اهداف شرکت‌ها در مورد موضوعاتی مانند محیط زیست، بهبود شرایط اجتماعی و رفاه اجتماعی فعال شده و سرمایه گذاری کرده اند. در کشور‌های توسعه یافته، مؤسسات بازرگانی و شرکت‌های تجاری خود را ملزم به مشارکت در امور اجتماعی می دانند، شرکت‌های بزرگی چون «جنرال موتورز»، «مایکرو سافت10» و … با تأسیس بنیادها و سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خیریه به این الزام پاسخ داده و آن را بخشی از تعهد و وظیفه خود تلقی کرده اند . شرکت‌های کوچکتر نیز از راه‌هایی چون کمک‌های خیریه و کمک‌های اهدایی به سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی چون صلیب سرخ ، هلال احمر، دانشگاه‌ها، بهبود شرایط کاری و رعایت حقوق مصرف کننده و توجه به توسعه پایدار به این الزام پاسخ داده اند. به دیگر سخن شرکت‌ها در این گونه کشورها پذیرفته اند که همه جا معادله هزینه – فایده به صورت مستقیم برقرار نیست و احساس تعهد به جامعه ای که در آن فعالیت و زیست می کنند ، بخشی از وظیفه و نقش شرکت در پیشبرد اهدافش تلقی می‌شود لذا باید مطابق با ارزش‌های جامعه و آهنگ کلی آن حرکت کنند و به عنوان یک شرکت پاسخگو در عرصه اجتماعی وارد شوند (امیدوار ، 1387) .
2 – 1 – 2 . مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان11
استیلای فراگیر مسئولیت اجتماعی سازمان حوزه‌ای را متجلی ساخته است که در برگیرنده موضوعات متعددی می باشد: توسعه پایدار، حفاظت محیط زیست، برابری اجتماعی و رشد پایدار اقتصادی. در همین جهت اخلاقیات درکسب و کار نیز زیر بنای اساسی برای کسب و کار می سازد که بهبود وضعیت کاری از طریق آن میسر می گردد. بین «اخلاقیات کار» و «مسئولیت اجتماعی سازمان» رابطه تنگاتنگی وجود دارد، چنین بحث می‌شود که مسئولیت می تواند بر کسب و کار تأثیرات چشم‌گیری داشته باشد، تأثیری که امروزه بسیار مهم تر از قبل شده است .مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها محرکی مهم در توجه بیشتر به جامعه به عنوان ذی نفع اصلی فعالیت‌های سازمانی به شمار می آید.
بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان متاثر از ارزشهای اخلاقی بوده ، ریشه در اخلاق دارد . عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به خصوص در جوامعی که دارای ارزشهای اخلاقی غنی می باشند ، می‌تواند معضلاتی بزرگ برای سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به وجود آورد. از طرفی با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست، حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها ،معلولان ،برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی حساس‌تر شده‌اند. بی‌توجهی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی ‌نفعان بیرونی می‌تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش قرار داده، در‌نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران مؤثر بوده و می‌تواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذارد (رحمانسرشت ، رفیعی و کوشا ، 1389) .

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید